Όροι και προϋποθέσεις για συμφωνίες προμήθειας και επακόλουθες σχέσεις
Topforsport s.r.o.
IČ: 29213291
Α.Φ.Μ: CZ29213291
με έδρα το Μπρνο (Brno – Žebětín), 641 00, Μπεζούβκα (Bešůvka) 810/19, Τσεχία, εταιρεία που έχει ενσωματωθεί στο Εμπορικό Μητρώο που διατηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Μπρνο, τμήμα Γ’, είσοδος 66187 (16.4.2010)

Ηλεκτρονικό κατάστημα: WePlayBasketball.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@weplaybasketball.gr

Τηλέφωνο: +302111996496

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της Topforsport s.r.o. πώλησης αγαθών και υπηρεσιών ισχύουν για το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στον ιστότοπο WePlayBasketball.gr και αποτελούνται από τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1. – Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 2. – Παραγγελία Αγαθών – Τιμές, Πληρωμή και Παράδοση
Άρθρο 3. α – Πολιτική Ακύρωσης
Άρθρο 3. β - Υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Αγοράς που συνήφθη μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας
Άρθρο 4. α – Όροι εγγύησης
Άρθρο 4. β – Πολιτική παραπόνων
Άρθρο 5. – Άλλες διατάξεις
Άρθρο 6. – Πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές κατηγορίες αγαθών
Άρθρο 7. – Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

 1. Πωλητής είναι η εμπορική εταιρεία Topforsport s.r.o., ΑΦΜ: CZ29213291; με έδρα το – Žebětín, 641 00, Bešůvka 810/19, Τσεχία, εταιρεία που έχει ενσωματωθεί στο Εμπορικό Μητρώο που διατηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Μπρνο, τμήμα Γ’, είσοδος 66187, ημερομηνία ενσωμάτωσης: 16.04.2010 (στο εξής αναφερόμενη ως “Πωλητής”).
 2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από τον Πωλητή στην ιστοσελίδα WePlayBasketball.gr (στο εξής αναφερόμενη ως "E-shop") μέσω της διαδικτυακής διεπαφής χρήστη του καταστήματος (στο εξής αναφερόμενη ως "Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη").
 3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που συνάπτουν τη σύμβαση αγοράς (στο εξής αναφερόμενη ως "Σύμβαση Αγοράς") μεταξύ του Πωλητή και κάθε φυσικού προσώπου που παραγγέλνει προϊόντα ή υπηρεσίες (στο εξής αναφερόμενος ως "Αγοραστής" ή "Εσύ") μέσω του E-shop του Πωλητή. Ως τέτοιοι, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου σχηματίζουν ένα αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Αγοράς.
 4. Χρησιμοποιώντας το E-shop, ο Αγοραστής αποδέχεται την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζεται σε όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται στον Πωλητή μέσω της Διαδικτυακής διεπαφής χρήστη και οι οποίες ενδέχεται να συλλέγονται κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πλήρης πολιτική μπορεί να επιθεωρηθεί ΕΔΩ.
 5. Προχωρώντας σε παραγγελία, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει όλα τα ακόλουθα (α-δ):

      (α) Είναι σε νόμιμη ηλικία ή έχει λάβει άδεια κηδεμόνα για να κάνει μια παραγγελία
      (β) Γνωρίζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά
      (γ) Έχει την ικανότητα να συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία, και
      (δ) Συναινεί στην συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο βαθμό εκτέλεσης του αντικειμένου της συναφθείσας Σύμβασης Αγοράς.

Άρθρο 2.
Παραγγελία αγαθών – Τιμές, Πληρωμή και Παράδοση

 1. Η Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται συμπεριλαμβανομένων των τιμών εξατομικευμένων προϊόντων. Οι τιμές αναγράφονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των σχετικών τελών.
 2. Οποιαδήποτε και όλη η παρουσίαση αγαθών στη Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να συνάψει τη Σύμβαση Αγοράς για τέτοια αγαθά.
 3. Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν από τη στιγμή της παραγγελίας, εκτός από την ακύρωση που έγινε από τον Πωλητή (βλέπε Άρθρο 3.α Πολιτική Ακύρωσης).
 4. Οι τρόποι παράδοσης και οι όροι τους καθορίζονται στην ενότητα "Αποστολή και Πληρωμή" της Διαδικτυακής διεπαφής χρήστη. Η παράδοση γίνεται από τον Πωλητή στην Ελληνική επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα έξοδα αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο αποστολής. Ο συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης επιλέγεται από τον Αγοραστή με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο διαθέσιμο στην ενότητα "Καλάθι".
 5. Όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής διευκρινίζονται στην ενότητα "Αποστολή και Πληρωμή" της Διαδικτυακής διεπαφής χρήστη. Ο Πωλητής δεν αποδέχεται καμία άλλη μέθοδο πληρωμής πέρα από αυτές που διευκρινίζονται στην προαναφερθείσα ενότητα και είναι διαθέσιμες στο “Καλάθι” και δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να οδηγήσουν στην προσπάθεια του Αγοραστή να πληρώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 6. Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση μέσων απομακρυσμένης επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς και ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τα κόστη που προκύπτουν για τον Αγοραστή σχετικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστη σύνδεσης Ίντερνετ, τηλεφωνικές χρεώσεις, κλπ).
 7. Για να παραγγείλει προϊόντα, ο Αγοραστής συμπληρώνει την φόρμα παραγγελίας στην ενότητα “Καλάθι” της Διαδικτυακής διεπαφής χρήστη. Συγκεκριμένα, η φόρμα παραγγελίας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν (α-δ):

      (α) παραγγελθέντα προϊόντα (ο Αγοραστής προσθέτει αγαθά στο ηλεκτρονικό “Καλάθι” στη Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη και μπορεί να επιλέξει πρόσθετες υπηρεσίες στο “Καλάθι”),
      (β) τρόπο πληρωμής του τιμήματος αγοράς,
      (γ) ζητούμενη μέθοδο παράδοσης με το σχετικό κόστος και
      (δ) πρόσθετες υπηρεσίες (όπου εφαρμόζονται) και σχετικά κόστη

(στο εξής αναφερόμενα ως η "Παραγγελία" ή "Κάνω παραγγελία").

 1. Η Σύμβαση Αγοράς καθίσταται έγκυρη τη στιγμή που ο Αγοραστής λαμβάνει το e-mail"επιβεβαίωση παραγγελίας" από τον Πωλητή, μαζί με τα δικαιολογητικά στην οριστική μορφή τους. Τα δικαιολογητικά μπορούν να επιθεωρηθούν στις ακόλουθες σελίδες: href="/pg/terms-conditions">Όροι και Προϋποθέσεις , Πολιτική Απορρήτου
 2. Ο Αγοραστής δύναται επίσης να κάνει την παραγγελία του μέσω e-mail, τηλεφώνου ή άλλων μεθόδων απομακρυσμένης επικοινωνίας, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η Παραγγελία, είναι έγκυρη μόνο με τη λήψη του e-mail “επιβεβαίωση παραγγελίας” από τον Πωλητή.
 3. Ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή το τίμημα αγοράς των προϊόντων μαζί με τα έξοδα συσκευασίας και παράδοσης στο προβλεπόμενο ποσό, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποστολής, ο Αγοραστής θα ενημερωθεί σχετικά μέσω e-mail. Διαφορετικά, ο Αγοραστής θα λάβει ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία του έχει αποσταλεί.
 5. Πριν την αποστολή της Παραγγελίας, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να αλλάξει τις προσωπικές πληροφορίες που συμπλήρωσε στην Παραγγελία, ώστε να διορθώσει τυχόν λάθη που μπορεί να προέκυψαν κατα τη διάρκεια συμπλήρωσης της φόρμας Παραγγελίας ή ακόμη και να ακυρώσει την παραγγελία (βλέπε Άρθρο 3.α Πολιτική Ακύρωσης). Ο Πωλητής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη λήψη ή μη αποδοχή της Παραγγελίας ή για τη λήψη εσφαλμένων πληροφοριών, είτε παρέχονται εκούσια ή ακούσια.
 6. Ο Αγοραστής αποδέχεται το γεγονός ότι ο Πωλητής μπορεί να ανακοινώσει προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ "Δώρο με αγορά". Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες αυτών των προσφορών ΕΔΩ. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτοί οι κανόνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.
 7. Ο Πωλητής μπορεί να εκδώσει τους ακόλουθους εκπτωτικούς κωδικούς στους Αγοραστές (α-β):

      (α) Ο "Κωδικός έκπτωσης αξίας"δίνει το δικαίωμα στους εγγεγραμμένους και συνδεδεμένους αγοραστές να εφαρμόζουν έκπτωση σταθερής αξίας κατά την υποβολή της παραγγελίας τους. Όταν ο κωδικός είναι ενεργός, η τιμή αγοράς θα μειωθεί κατά την καθορισμένη σταθερή αξία της έκπτωσης. Σε περίπτωση εφαρμογής του κωδικού για την αγορά πολλαπλών ειδών, η έκπτωση θα ισχύει για κάθε είδος ξεχωριστά και ανάλογα με τη συνεισφορά του στην τιμή αγοράς των παραγγελθέντων αγαθών.
      (β) Ο "Κωδικός ποσοστιαίας έκπτωσης"δίνει το δικαίωμα στους εγγεγραμμένους και συνδεδεμένους αγοραστές να εφαρμόσουν ποσοστιαία έκπτωση κατά την υποβολή της παραγγελίας τους. Όταν ο εκπτωτικός κωδικός είναι ενεργός, η τιμή των αγαθών θα μειωθεί ανάλογα με το καθορισμένο ποσοστό της έκπτωσης.

Ο εκπτωτικός κωδικός ενεργοποιείται με την εισαγωγή του στο πεδίο "Εισαγωγή νέου εκπτωτικού κωδικού" εντός του καλαθιού ή στην ενότητα "Οι εκπτωτικοί μου κωδικοί" του προφίλ χρήστη. Οι εκπτώσεις που παρέχονται από τον Πωλητή στον Αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

 1. Ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών τόσο πληρώνοντας το πλήρες τίμημα αγοράς των αγαθών όσο και παίρνοντάς τα από τον Πωλητή ή, αμοιβαία συμφωνημένα, από τρίτο μέρος.

Άρθρο 3.α
Πολιτική Ακύρωσης

 1. Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία τηλεφωνικά (+302111996496) ή μέσω του info@weplaybasketball.gr e-mail, μέχρι το σημείο που ο Πωλητής κανονίσει τη μεταφορά στον Αγοραστή. Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε τον αριθμό Παραγγελίας στην γραπτή ακύρωση. Ο αριθμός Παραγγελίας αναγράφεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας, που στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που έχει δοθεί μετά την αποδοχή της Παραγγελίας και στην επισκόπηση παραγγελίας του προφίλ χρήστη του Αγοραστή (βλέπε Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ χρηστών).
 2. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία ή μέρη αυτής σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις (α-ε):

      (α) τα αγαθά δεν κατασκευάζονται ή δεν αποστέλλονται πλέον;
      (β) ο προμηθευτής έχει αλλάξει σημαντικά την τιμή;
      (γ) στην περίπτωση ενός εμφανούς λάθους στην τιμή των αγαθών (για παράδειγμα η τιμή διαφέρει εμφανώς από την συνήθη τιμή για τέτοιου είδους προϊόντα). Ένα προφανές σφάλμα στην τιμή των αγαθών είναι για παράδειγμα μια τιμή 60% χαμηλότερη από την συνήθη τιμή τέτοιου είδους προϊόντων;
      (δ) τα στοιχεία χρέωσης που παρέχονται δεν είναι σωστά ή δεν είναι επαληθεύσιμα;
      (ε) Ο πωλητής δεν παραδίδει στην παρεχόμενη διεύθυνση παράδοσης Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση, ο Πωλητής θα ενημερώσει άμεσα τον Αγοραστή προκειμένου να συμφωνήσουν για περαιτέρω δράση.

 1. Η εμπορική μεταπώληση των αγαθών που προσφέρονται από την Top4Sport δεν επιτρέπεται. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την παραγγελία ή να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς εάν αντιληφθεί ότι ο Αγοραστής σκοπεύει να μεταπωλήσει τα αγαθά εμπορικά.

Άρθρο 3.β
Υπαναχώρηση από την Σύμβαση Αγοράς που συνήφθη μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας

 1. Ο Αγοραστής δικαιούται, μερικά ή ολικά, να υπαναχωρήσει απο την Σύμβαση Αγοράς χωρίς αιτία μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την παράδοση των αγαθών σε αυτόν ή σε τρίτο μέρος (εκτός από τον μεταφορέα) που υποδεικνύεται από τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής πρέπει να αποστείλει την ειδοποίηση υπαναχώρησης στον Πωλητή μέσα σε αυτό το διάστημα. Ο Αγοραστής κατόπιν, θα επιστρέψει τα αγαθά στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από την Σύμβαση Αγοράς.
 2. Για την υπαναχώρηση από την Σύμβαση Αγοράς, ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα που παρέχεται από τον Πωλητή, που αποτελεί παράρτημα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (βλ. Παράρτημα Ι). Συνιστούμε την υπαναχώρηση με τέτοιο τρόπο ώστε ο Αγοραστής να στείλει μια σαφή ειδοποίηση στο e-mail info@weplaybasketball.gr του Πωλητή.
 3. Ο Πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα στον Αγοραστή εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση του Αγοραστή από την Σύμβαση Αγοράς, ή τουλάχιστον, το νωρίτερο κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών από τον Πωλητή.
 4. Κατά την επιστροφή αγαθών που παραγγέλθηκαν με χρήση εκπτωτικού κωδικού, μόνο το ποσό που καταβλήθηκε ανά επιστρεφόμενο προϊόν επιστρέφεται στον Αγοραστή (βλέπε Άρθρο 2. (14)).
 5. Εκτός από την επιστροφή του τιμήματος αγοράς, σε περίπτωση πλήρους υπαναχώρησης, ο Αγοραστής δικαιούται την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την παράδοση των εμπορευμάτων, ωστόσο στη μέγιστη τιμή της φθηνότερης μεταφοράς που προσφέρει ο Πωλητής. Τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών βαρύνουν τον Αγοραστή.
 6. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι, δεν μπορεί, μεταξύ άλλων, να υπαναχωρήσει (α-δ):

      (α) από την Σύμβαση Αγοράς για την προμήθεια αγαθών που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του Αγοραστή,
      (β) από την Σύμβαση Αγοράς για την προμήθεια αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία αλλοίωση, καθώς και αγαθών που αναμείχθηκαν αμετάκλητα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση,
      (γ) από την Σύμβαση Αγοράς για την προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων τα οποία αφαιρέθηκαν από τον καταναλωτή και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής,
      (δ) από την Σύμβαση Αγοράς για την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων εφόσον έχει ξεκινήσει η πρόσβαση στο ψηφιακό προϊόν.

 1. Υπαναχώρηση από την Σύμβαση Αγοράς μπορεί να απορριφθεί εάν τα αγαθά αγοράσθηκαν από επιχειρηματία ή νομική οντότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 2. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα είναι κατεστραμμένα, χρησιμοποιηθούν πέρα από τον καθορισμό της προβλεπόμενης χρήσης τους ή ακόμη και μερικώς καταναλωθούν, το δικαίωμα αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημία προκύπτει από τον Πωλητή έναντι του Αγοραστή. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι το ποσό της αποζημίωσης θα καθοριστεί από τον Πωλητή σε σχέση με την κατάσταση των επιστρεφόμενων αγαθών και εάν τα αγαθά αξιολογηθούν από τον Πωλητή ως μη πωλήσιμα, το ποσό της αποζημίωσης είναι ίσο με την τιμή αγοράς. Η αξίωση για αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί μονομερώς από τον Πωλητή έναντι της αξίωσης του Αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.
 3. Εάν ο Αγοραστής συναινέσει να αναλάβει ένα δωρεάν δώρο μαζί με τα αγαθά που αγόρασε και ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από την Σύμβαση Αγοράς, ο Αγοραστής θα επιστρέψει το δώρο μαζί με τα αγαθά στον Πωλητή. Διαφορετικά, ο πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την αξία οποιουδήποτε δώρου που δεν επιστράφηκε έναντι του δικαιώματος του Αγοραστή για επιστροφή χρημάτων της τιμής αγοράς (βλέπε Άρθρο 2. (15)).

Άρθρο 4.α
Όροι Εγγύησης

 1. Όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν διέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.
 2. Σε περίπτωση που τα προϊόντα αγοράζονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα παράπονα διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί.
 3. Ο Αγοραστής δεν θα πρέπει να δεχτεί ένα κατεστραμμένο δέμα από τον μεταφορέα και θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή. Σε περίπτωση παραλαβής του κατεστραμμένου δέματος, η καταγγελία διευθετείται με τον μεταφορέα.
 4. Κατά την αποδοχή του δέματος, ο Αγοραστής θα πρέπει να ελέγξει τα αγαθά εντός 24 ωρών και να αναφέρει πιθανά ελαττώματα γραπτώς, εάν γίνεται συμπεριλαμβάνοντας αποδεικτικά φωτογραφίας ή βίντεο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@weplaybasketball.gr. Η μέθοδος περιγραφής του ελαττώματος και άλλες απαραίτητες πληροφορίες καθορίζονται στο Άρθρο 4.β Πολιτική Παραπόνων.
 5. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για τα αγαθά χωρίς ελαττώματα κατά την εξαγορά τους. Ο Πωλητής ειδικότερα εγγυάται στον Αγοραστή ότι κατά τη στιγμή της αποδοχής των αγαθών από τον Αγοραστή (α-ε):

      (α) τα αγαθά έχουν τις ιδιότητες που ορίζονται μεταξύ των μερών· εάν λείπει μια τέτοια προϋπόθεση, τα αγαθά έχουν τις ιδιότητες που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή εκείνες που αναμένει ο Αγοραστής σε σχέση με τη φύση των αγαθών και με βάση τη διαφήμιση του πωλητή ή του κατασκευαστή;
      (β) τα αγαθά είναι κατάλληλα για τον σκοπό που έχει δηλώσει ο πωλητής ή για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως τα συγκεκριμένα αγαθά;
      (γ) η ποιότητα και ο σχεδιασμός των αγαθών είναι σύμφωνοι με το προβλεπόμενο δείγμα ή πρότυπο, σε περίπτωση που η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκε σύμφωνα με προβλεπόμενο δείγμα ή πρότυπο;
      (δ) η ποσότητα, το μέγεθος ή το βάρος των αγαθών είναι όπως ζητούνται;
      (ε) τα αγαθά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νομικών κανονισμών

 1. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε ελάττωμα αγαθών που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω τέτοιου ελαττώματος, σε συνήθη φθορά που προκαλείται από κανονική χρήση, σε περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών σε ελάττωμα που αντιστοιχεί στο βαθμό φθοράς ή σχίσιμο κατά τη στιγμή της αποδοχής από τον Αγοραστή ή εάν προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων.
 2. Το δικαίωμα από ελαττωματική εκπλήρωση δεν ισχύει για ελαττώματα που προέρχονται από χρήση αντίθετη με τις οδηγίες χρήσης, ελαττώματα που προέρχονται από μηχανικές βλάβες ή φυσικά στοιχεία. Επομένως, παράπονα μπορούν να υποβληθούν μόνο σε σχέση με ελαττώματα που προκαλούνται από σφάλμα του υλικού ή από λανθασμένη τεχνολογία κατασκευής.
 3. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από λειτουργία ή αστοχία του προϊόντος.
 4. Ο Αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει το δικαίωμα από την ευθύνη για ελαττώματα καταναλωτικών αγαθών εντός 24 μηνών από την αποδοχή των αγαθών. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί με δήλωση στην κάρτα εγγύησης. Εάν η περίοδος εγγύησης παραταθεί, ο Πωλητής θα καθορίσει τους όρους και το εύρος της επέκτασης της εγγύησης στην κάρτα εγγύησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα εγγύησης, το φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο) εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Η ημερομηνία πώλησης αναγράφεται στην απόδειξη πώλησης ή κατά περίπτωση στην κάρτα εγγύησης.
 5. Η στιγμή της διεκδίκησης ενός παραπόνου είναι η στιγμή που ο Πωλητής παραλαμβάνει τα ζητούμενα αγαθά από τον Αγοραστή.
 6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και ως εκ τούτου απορριφθείσας καταγγελίας, ο Αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει τα εύλογα έξοδα του Πωλητή που σχετίζονται με τη διαδικασία παραπόνων πέρα από τη συνήθη μέθοδο διευθέτησης (ιδίως τα έξοδα της εξειδικευμένης γνώμης , το κόστος της νομικής εκπροσώπησης , κλπ.). Το δικαίωμα του Αγοραστή να διευθετήσει τα έξοδα που σχετίζονται με την επιτυχή διαδικασία παραπόνων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 4.β
Πολιτική Παραπόνων

 1. Σε περίπτωση παραπόνου σχετικά με τα αγορασθέντα αγαθά από την Topforsport s.r.o., συνιστάται στον Αγοραστή να προχωρήσει σύμφωνα με ΑΥΤΕΣ τις οδηγίες: ή αλλιώς προτείνουμε:
  • Αρχικά, αποστείλτε ένα e-mail με το όνομα του προϊόντος, τον αριθμό παραγγελίας και λεπτομερή περιγραφή της αιτίας παραπόνου στο info@weplaybasketball.gr. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα αξίωσης ή να σας ενημερώσει για εναλλακτικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε.
  • Στείλτε τα προϊόντα που ζητούνται, μαζί με τον αριθμό της αξίωσης που δημιουργήθηκε, στην τοπική διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα “Πώς να κάνετε μια αξίωση” του E-shop μας.
  • Παρακαλούμε παραδώστε όλα τα εξαρτήματα που μπορεί να σχετίζονται με το ελάττωμα, μαζί με τα εμπορεύματα, δώστε μια ακριβή περιγραφή του ελαττώματος ή, ανάλογα με την περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία του ελαττώματος που εμφανίζεται σε ακανόνιστη βάση, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, e-mail), προσδιορισμό των δικαιωμάτων που επιθυμείτε να διεκδικήσετε σε σχέση με την καταγγελία, απόδειξη πώλησης (αντίγραφο) ή/και κάρτα εγγύησης.
  • Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει εάν θα συνάψει ασφάλιση για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του δέματος. Η Topforsport s.r.o. δεν καλύπτει κανένα από τα έξοδα ή τα έξοδα αποστολής/μεταφορικών και δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δέμα δεν παραδοθεί και δεν θα αναλάβει δέματα που αποστέλλονται με αντικαταβολή.
  Οι παραπάνω παροτρύνσεις δεν θα επηρεάσουν τις επιλογές και τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, όπως τροποποιήθηκαν, και σκοπός τους είναι να καταστεί δυνατή η διευθέτηση του παραπόνου το συντομότερο δυνατό.
 2. Ο Πωλητής θα εκδώσει γραπτή επιβεβαίωση (αρχείο παραπόνων) που θα αναφέρει την ημερομηνία διεκδίκησης του δικαιώματος από ευθύνη για ελαττώματα, την επιβεβαίωση επισκευής και τη διάρκειά της, ή, ανάλογα με την περίπτωση, τη μέθοδο διευθέτησης του παραπόνου.
 3. Τα παράπονα θα διευθετούνται και τα ελαττώματα θα θεραπεύονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του παραπόνου, εκτός εάν ο Πωλητής και ο Αγοραστής συμφωνήσουν για μεγαλύτερη περίοδο. Μετά την άπρακτη παρέλευση μιας τέτοιας περιόδου, ο Αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει επαρκή έκπτωση από την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από την Σύμβαση Αγοράς.

Άρθρο 5.
Άλλες διατάξεις

Επιλογή μοντέλου υποδημάτων

 1. Πριν επιλέξετε ένα προϊόν, λάβετε υπόψιν τις ιδιότητες που απαιτούνται από το επιλεγμένο μοντέλο, τον σκοπό και τις συνθήκες χρήσης (π.χ. είδος αθλήματος, τύπος επιφάνειας κ.λπ.). Κάθε είδος αγαθών παράγεται για συγκεκριμένο τύπο χρήσης και οι ιδιότητές τους προσαρμόζονται σε αυτή τη χρήση.
 2. Όταν επιλέγετε αθλητικά υποδήματα, βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο μέγεθος αντιστοιχεί ακριβώς στις ανάγκες των ποδιών σας. Επιλέξτε προσεκτικά τον τύπο παπουτσιών ανάλογα με το σχήμα και το πλάτος του ποδιού σας, το ύψος της καμάρας, το ύψος του πέλματος και το σχήμα του οστού της φτέρνας. Συνιστάται ιδιαίτερα να δοκιμάζετε αθλητικά υποδήματα πολύ προσεκτικά. Το πόδι πρέπει να στερεώνεται σταθερά για να αποτρέπεται η κίνηση του ποδιού μέσα στο παπούτσι και η επακόλουθη ζημιά στην επένδυση της σόλας στο τμήμα της φτέρνας. Δυστυχώς, μια λάθος επιλογή μοντέλου, τύπου ή μεγέθους αθλητικού υποδήματος δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για μετέπειτα παράπονα. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε πληθώρα χρήσιμων εργαλείων στο E-shop μας (πίνακας μεγεθών, blogs, επιλογέα παπουτσιών, κλπ.) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας για άμεση βοήθεια.

Άρθρο 6.
Πρόσθετες παρεχόμενες Υπηρεσίες και Ειδικές Κατηγορίες Προϊόντων

 1. Στην ενότητα "Καλάθι" της διαδικτυακής διεπαφής χρήστη, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες στον Αγοραστή κατόπιν αιτήματός τους, δηλαδή (α-β):

      (α) “Εκτεταμένη περίοδος επιστροφής”
      (β) "Ασφάλιση πακέτου"

Εκ φύσεως, δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, μετά την αποστολή της Παραγγελίας στον Αγοραστή.

 1. Η υπηρεσία "Ασφάλιση πακέτου" παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα άμεσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας του πακέτου κατά την παράδοση.
  Μετά την αγορά της υπηρεσίας, η Topforsport αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει κατά προτεραιότητα τις αξιώσεις για αγαθά που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν χαθεί κατά τη μεταφορά.
         - Ισχύει για όλους τους τρόπους μεταφοράς που προσφέρει η Topforsport.
         - Ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, η οποία κοινοποιείται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, έως και 24 ώρες μετά την παράδοση των αγαθών.
         - Η υπηρεσία μπορεί να αγοραστεί μόνο μία φορά ανά παραγγελία. Η υπηρεσία ισχύει για όλα τα φυσικά αγαθά της παραγγελίας.
         - Η υπηρεσία δεν αποτελεί ασφάλιση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που παρέχεται στα πλαίσια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 2. Η υπηρεσία “Εκτεταμένη περίοδος επιστροφής” δίνει το δικαίωμα στον Αγοραστή να υπαναχωρήσει από την Σύμβαση Αγοράς χωρίς εύλογη αιτία, και να επιστρέψει τα αγορασθέντα αγαθά, για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Η τυπική περίοδος υπαναχώρησης (βλέπε Άρθρο 3.β (1)) παρατείνεται, εντός αυτής της υπηρεσίας, κατά άλλες 30 ημέρες. Επομένως, η περίοδος υπαναχώρησης είναι 60 ημέρες ή μεγαλύτερη εάν ένα συμβάν καταναλωτή παρατείνει την εν λόγω περίοδο.
 3. Ακόμη και για εμπορεύματα που επιστρέφονται εντός του πεδίου εφαρμογής της υπηρεσίας “Εκτεταμένη Περίοδος Επιστροφής” ο Πωλητής διατηρεί τον όρο ότι τα αγαθά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να λήξουν, να καταναλωθούν μερικώς ή πλήρως ή να καταστραφούν πέρα από την επιθεώρησή τους για να προσδιοριστεί το εύρος της χρήσης για την οποία προορίζονται. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία και με άθικτες ετικέτες.
 4. Ο Πωλητής παρέχει στον Αγοραστή μια ειδική κατηγορία αγαθών που ονομάζεται “Δωροεπιταγή” (στο εξής αναφερόμενη ως “Κουπόνι”). Το Κουπόνι προορίζεται για πληρωμή στο E-shop, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε αγαθά από την προσφερόμενη γκάμα. Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μετά από εγγραφή και είσοδο χρήστη. Ο κωδικός κουπονιού θα εισαχθεί στο πεδίο "Εισαγωγή νέου κωδικού έκπτωσης" στο Καλάθι. Στη συνέχεια, η τιμή για τα επιλεγμένα προϊόντα θα μειωθεί κατά την αξία του Κουπονιού. Εάν το Κουπόνι χρησιμοποιείται για την αγορά περισσότερων του ενός προϊόντων, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως στο άρθρο 2. (14.β).
 5. Το Κουπόνι δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Η αξία του κουπονιού μπορεί να εξαντληθεί μόνο με μια εφάπαξ αγορά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, πληρωμή μεταφοράς ούτε ως αντικαταβολή. Το Κουπόνι ισχύει για 180 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς και καθίσταται άκυρο μετά την περίοδο αυτή.
 6. Σε περίπτωση επιστροφής του ίδιου του Κουπονιού, εντός της περιόδου που ορίζεται στο Άρθρο 3β των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο Αγοραστής δικαιούται να του επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της αξίας του Κουπονιού. Σε περίπτωση χρήσης Κουπονιού για αγορά αγαθών και επακόλουθη επιστροφή των αγαθών εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή αποδεκτό παράπονο, ο Αγοραστής έχει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στην αξία του κουπονιού.

Άρθρο 7
Τελικά εφόδια

 1. Η ακυρότητα διάταξης του παρόντος ή οποιασδήποτε συμβατικής ρύθμισης μεταξύ των μερών δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
 2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που το πρόσωπο που έχει πρόθεση να αγοράσει προϊόντα από τον Πωλητή είναι νομικό πρόσωπο ή πρόσωπο το οποίο παραγγέλνει αγαθά στο πλαίσιο της επιχείρησής του ή του ανεξάρτητου επαγγέλματός του.
 3. Ένα υπόδειγμα ειδοποίησης υπαναχώρησης από την Σύμβαση Αγοράς αποτελεί παράρτημα της παρούσας (βλ. Παράρτημα I).
 4. Η Σύμβαση Αγοράς και όλα τα δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
 5. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν στις 19.04.2022. Οι αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις επιφυλάσσονται.

ANNEX I

Υπαναχώρηση από την Σύμβαση Αγοράς

 

Πωλητής:
Topforsport s.r.o., Μπεζούβκα Bešůvka 810/19, 641 00 Μπρνο – Žebětín, Τσεχία
IČ: 29213291, Α.Φ.Μ: CZ29213291

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Topforsport s.r.o., Λαζαρετνί (Lazaretní) 11α, 61500 Μπρνο, Τσεχία
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@weplaybasketball.gr
Τηλέφωνο: +302111996496

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που ο αγοραστής επιμένει να στείλει την ειδοποίηση υπαναχώρησης ταχυδρομικά αντί για e-mail, αυτή δεν είναι διεύθυνση για την επιστροφή των αγαθών. Η διεύθυνση για την επιστροφή των αγαθών βρίσκεται στην ενότητα “Πώς να επιστρέψετε τα αγαθά” της διαδικτυακής διεπαφής χρήστη του E-shop μας.

Αγοραστής:
Όνομα, επώνυμο:
Διεύθυνση:

Ο Αγοραστής ειδοποιεί με το παρόν στον Πωλητή ότι υπαναχωρεί από την Σύμβαση Αγοράς για τα ακόλουθα αγαθά:

 

____________________________________________________________________________

Ημερομηνία απόκτησης των αγαθών:
Αριθμός παραγγελίας:

 

Ημερομηνία:                                                                                                                   Υπογραφή Αγοραστή: